Blue Flower

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU KLINIKI GASTROENTEROLOGII HEPATOLOGII I ZABURZEŃ ODŻYWIANIA INSTYTUTU „POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20 poz. 104) i posiada osobowość prawną

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga to realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie, może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Warszawa, Klinika Gastroenterologii Hepatologii i Immunologii Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa.

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Cele i środki działania.

 

§ 6

Celem stowarzyszenia jest pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką Kliniki, w szczególności:

rozwój Kliniki i wspieranie działania w tym celu,

wpływanie na poprawę jakości usług,

dbanie o etykę zawodową,

nawiązywanie kontaktów i współpracy z placówkami krajowymi i zagranicznymi,

wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej pracowników Kliniki i członków Stowarzyszenia,

prowadzenie działalności naukowej i badawczej,

wdrażanie nowych metod terapii i dydaktyki,

poprawa jakości życia chorych,

poprawa warunków pracy,

podwyższanie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i współpracowników,

udział w rozbudowie Kliniki Gastroenterologii Hepatologii i Immunologii Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka,

propagowanie wiedzy dotyczącej istoty schorzeń i metod ich leczenia,

zwiększanie świadomości i tolerancji społecznej dotyczącej chorych,

wspomaganie finansowe leczenia pacjentów w kraju i za granicą.

 

§ 7

1.Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez:

zakup sprzętu, środków, aparatury oraz literatury medycznej,

organizowanie warsztatów i sesji szkoleniowych, konferencji oraz innych form doskonalenia zawodowego,

wspieranie inicjatyw w dziedzinie badań naukowych,

dbanie o prestiż zawodu,

opracowywanie materiałów informacyjnych dla pacjentów w formie broszur, książek itp.,

uczestniczenie w realizacji programów naukowych i wymianę doświadczeń z ośrodkami zajmującymi się podobną tematyką,

organizowanie spotkań z rodzicami oraz dziećmi ze schorzeniami przewodu pokarmowego z udziałem ekspertów medycznych,

wprowadzanie nowych metod terapii, tworzenie i rozwój programów leczniczych i edukacyjnych,

przygotowywanie i prowadzenie internetowych programów informacyjnych i edukacyjnych,

szkolenie, staże krajowe i zagraniczne a także zapraszanie specjalistów spoza Stowarzyszenia wraz z ewentualnym finansowaniem ich delegacji oraz udział w konferencjach, zjazdach, sympozjach i innych spotkaniach.

 

§ 8

Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:

1) 58.11.Z Wydawanie książek

2) 58.13.Z Wydawanie gazet

3) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

4) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

5) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.

6) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

7) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

8) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

9) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

10) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności

11) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

12) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

13) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

14) 91.01.B Działalność archiwów

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§  9

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

zwyczajnych

wspierających

 

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złożyła wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.

 

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§  12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Członek wspierający posiada prawo określone w paragrafie 10 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

Do obowiązków członka wspierającego należy przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

Członek wspierający - osoba prawna działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy po uprzednim upomnieniu,

wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobą prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 

Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiające członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Jeśli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy co najmniej połowa ogólnej liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków jest jawne z wyjątkiem przewidzianym w § 14 ust. 2  niniejszego Statutu.

 

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

wybór prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

ustalenie składek członkowskich,

podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§  19

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

z własnej inicjatywy

na żądanie Komisji Rewizyjnej

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku, lub żądania i obradować nad sprawami, dla których została zwołane.

 

§ 20

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy do roku.

 

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznawanych przez Walne Zgromadzenie,

realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,

rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

 

§ 22

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub jego zastępca co najmniej 1 raz w roku.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

składanie Walnemu zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

4.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

być członkami Zarządu,

pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,

 

Majątek Stowarzyszenia

§ 23

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

wpływy ze składek członkowskich,

dotacje, darowizny, spadki, zapisy ,

wpływy z działalności statutowej,

dochody ze zbiórek publicznych,

dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków. Są  one zbierane raz do roku.

Na mocy niniejszego statutu zabrania się:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo SA zobowiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika  ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3,

zakupu na szczególnych zasadach  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów  lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 24

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje wg zasad określonych w odpowiednich przepisach prawa.

 

§ 25

Oświadczenie woli, w tym oświadczenie woli dotyczące zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa 2 członków Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

 

§ 26

W stosunku do pracowników zatrudnionych w Stowarzyszeniu, Prezes Stowarzyszenia jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 

§ 27

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pracują na jego rzecz społecznie.

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie zawiadamia Krajowy Rejestr Sądowy o zmianie statutu.

W  przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

Niniejszy statut został uaktualniony poprzez dokonanie zmian w § 28 ust. 2 oraz w nazwie Stowarzyszenia, które przyjęło nazwę Stowarzyszenia a Rzecz Wspierania i Rozwoju Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia w dniu 30 września 2003 oraz przez zmianę §8 dokonaną na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia w dniu 19 kwietnia 2010r.